Tin tức và sự kiện

Điều kiện & Điều khoản và Chính sách bảo mật

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN


THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN VÀ THÔNG BÁO BẢO MẬT DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

Trang Web này thuộc sở hữu của Công ty TNHH Riviera Point. Bằng cách sử dụng trang Web này, bạn đã đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều kiện & Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các Điều kiện & Điều khoản này, vui lòng không truy cập trang Web này.


VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU
Thông tin và tài liệu có trong các trang này - và các điều kiện, điều khoản và các mô tả xuất hiện trong đó - là tài sản của Công ty TNHH Riviera Point và có thể thay đổi. Không phải tất cả các sản phẩm và dịch vụ đều hiện diện ở tất cả các khu vực địa lý. Sự phù hợp của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ cụ thể sẽ phụ thuộc vào quyết định và chấp thuận cuối cùng của Công ty TNHH Riviera Point.

Bạn không được sao chép, đăng, chuyển, tải lên, tái xuất bản hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tài liệu nào từ trang Web này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty TNHH Riviera Point. Hình ảnh và đồ họa trên trang Web này có thể được bảo vệ bởi quyền tác giả và không được sao chép hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của các chủ sở hữu liên quan. Việc sửa đổi bất kỳ tài liệu hoặc sử dụng tài liệu cho bất kỳ mục đích nào khác sẽ là vi phạm quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác của Công ty TNHH Riviera Point và quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ của những chủ sở hữu tương ứng.

VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB
Bạn đồng ý sử dụng trang Web này theo các Điều kiện và Điều khoản và cho các mục đích hợp pháp. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh từ việc sử dụng trang Web này của bạn. Hơn nữa, bạn đồng ý:
• Không được sử dụng trang Web này dưới bất kỳ hình thức nào mà có thể dẫn đến sự vi phạm luật pháp, quy định có liên quan hoặc gây ra hoặc có thể gây ra hành vi xâm phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào;
• Không được truyền tải, đăng tải hoặc phổ biến bất kỳ thông tin nào trên hoặc thông qua trang Web này mà có nội dung gây hại, phỉ báng, khiêu dâm, bất hợp pháp hoặc tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Công ty TNHH Riviera Point;
• Không được can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động hoặc chức năng của trang Web này; và
• Không được thực hiện hoặc cố gắng thực hiện việc truy cập trái phép, bằng bất kỳ phương thức nào, đến bất kỳ hệ thống nào thuộc sở hữu của Công ty TNHH Riviera Point.

Nếu Công ty TNHH Riviera Point (theo đánh giá chủ quan) tin rằng bạn vi phạm, hoặc sẽ vi phạm bất kỳ Điều kiện và Điều khoản nào, Công ty TNHH Riviera Point bảo lưu quyền từ chối bạn truy cập vào trang Web này mà không cần nêu ra bất kỳ lý do gì và/hoặc không cần gửi thông báo đến bạn.


TỪ CHỐI BẢO ĐẢM
Thông tin trong trang Web này, bao gồm tất cả các ký tự, tên, ảnh, hình ảnh, đồ hoạ, biểu trưng, biểu tượng, liên kết và các mục khác được cung cấp dưới dạng "nguyên trạng". Công ty TNHH Riviera Point không bảo đảm, tuyên bố hoặc cam kết bằng bất cứ hình thức nào về tính chính xác, đầy đủ, thích hợp, hoàn chỉnh hoặc phù hợp của thông tin đó và theo đây từ chối một cách rõ ràng mọi trách nhiệm pháp lý đối với những sai sót hoặc thiếu sót trong các thông tin này. Bạn phải luôn xác minh những thông tin đó trước khi có bất kỳ hành động nào dựa trên các thông tin đó. Bạn không nên dựa vào bất cứ điều gì trong những thông tin này để đưa ra các quyết định đầu tư của mình.


Không có bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng, ngụ ý hay theo luật định, bao gồm nhưng không giới hạn sự bảo đảm hoặc tuyên bố về khả năng thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể nào, sự không vi phạm và quyền sở hữu, được đưa ra bởi Công ty TNHH Riviera Point đối với bất kỳ thông tin nào trên các trang này và bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào như vậy theo đây sẽ được loại trừ rõ ràng.

Công ty TNHH Riviera Point cũng không bảo đảm rằng trang web này và các trang thuộc trang web này hoặc máy chủ nơi chứa đựng các trang này không có virus máy tính hoặc các mã, chương trình, ngôn ngữ lập trình độc hại hoặc phá hoại hoặc các yếu tố tương tự. Công ty cũng không bảo đảm cho các vấn đề về truy cập nhanh chóp, an toàn, hoàn chỉnh, không có lỗi hoặc không bị gián đoạn trong khi truy cập vào tất cả các nội dung trên trang Web này.


LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM
Người sử dụng sẽ phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào có trong trang Web này. Phụ thuộc vào luật pháp hiện hành, không trong trường hợp nào Công ty TNHH Riviera Point hoặc bất kỳ công ty con, chi nhánh, đối tác tiếp thị, nhà cung cấp, cán bộ hoặc nhân viên của Công ty TNHH Riviera Point sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí, phí tổn nào (bất kể là trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, làm gương, hậu quả, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc kinh tế bao gồm các tổn thất lợi nhuận) dù là do một hành động trong hợp đồng, sơ suất hoặc vi phạm ngoài hợp đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến:

• việc truy cập hoặc sử dụng, không có khả năng truy cập hoặc sử dụng, hoặc truy cập chưa hoàn thành, bị trì hoãn hoặc bị gián đoạn tới trang Web này hoặc bất kỳ trang web nào có liên kết với trang Web này;
• sự tin cậy vào thông tin trên trang Web này hoặc trên bất kỳ trang web nào khác liên kết với trang Web này;
• sự thất bại trong quá trình vận hành, sai sót, thiếu sót hoặc khiếm khuyết của bất kỳ hệ thống mạng, đường dây hoặc hệ thống máy chủ nào hoặc việc truyền tải tới bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm máy tính nào được dùng để truy cập trang Web này do sự ảnh hưởng của bất kỳ vi-rút máy tính nào hoặc các mã, chương trình, ngôn ngữ lập trình độc hại hoặc phá hoại khác hoặc bất kỳ yếu tố nào khác; hoặc
• việc truy cập bởi bất kỳ người không có thẩm quyền nào đối với bất kỳ thông tin nào được chuyển từ bạn đến Công ty TNHH Riviera Point hoặc ngược lại thông qua trang web này.

Điều khoản Loại trừ trách nhiệm này sẽ có hiệu lực trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Toàn bộ nghĩa vụ pháp lý (nếu có) của Công ty TNHH Riviera Point về mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí tổn do bất kỳ nguyên nhân gì gây ra, dù là trong hợp đồng, ngoài hợp đồng hoặc các nguyên do khác sẽ không vượt quá số tiền bạn đã trả để truy cập vào trang Web này.

Bất kỳ ấn phẩm nào của Công ty TNHH Riviera Point có thể bao gồm các sai sót về kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Những sửa đổi có thể được thực hiện đối với các ấn phẩm này tùy từng thời điểm và được kết hợp chặt chẽ với những phiên bản mới của những ấn phẩm này. Bất cứ khi nào và không cần thông báo, các ấn phẩm này phụ thuộc vào sự cải tiến và thay đổi về dịch vụ cung cấp bởi Công ty TNHH Riviera Point.


BỒI THƯỜNG
Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Công ty TNHH Riviera Point và các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên của họ không bị thiệt hại bởi mọi khiếu nại, yêu cầu, kiện cáo, tố tụng, trách nhiệm pháp lý (kể cả trách nhiệm pháp lý đối với các bên thứ ba), khoản phạt và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường toàn bộ), các khoản tiền thưởng, tổn thất và/hoặc phí tổn do hoặc phát sinh từ:

a. việc sử dụng trang Web này;
b. việc kết nối của bạn với trang Web này;
c. sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào;
d. sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền của cá nhân hoặc tổ chức nào khác; hoặc
e. sự vi phạm của bạn đối với bất cứ yêu cầu, nghĩa vụ luật định hay quy định pháp luật nào.


CÁC LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA
Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sự kiểm soát và duy trì bởi Công ty TNHH Riviera Point, và các nội dung, ý kiến và các liên kết khác được cung cấp bởi các trang web này không được kiểm tra, xác nhận hoặc giám sát bởi Công ty TNHH Riviera Point. Tương tự, các trang web khác có thể chứa liên kết đến trang Web này và Công ty TNHH Riviera Point sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung, ý kiến hoặc các liên kết khác trong các trang web liên kết đó hoặc bất kỳ thay đổi hay cập nhật nào của nó. Các liên kết này được cung cấp chỉ như một tiện ích, và việc đưa vào bất kỳ liên kết nào như vậy không phải là sự xác thực của Công ty TNHH Riviera Point về trang web hoặc các nội dung trong đó, và bạn được thông báo rằng bất kỳ sự truy cập nào của bạn tới các trang web liên kết như vậy sẽ là rủi ro của riêng bạn.

Bất kỳ bên thứ ba nào muốn thiết lập liên kết đến trang Web này phải thông báo trước cho Công ty TNHH Riviera Point về ý định thực hiện của họ. Công ty TNHH Riviera Point có thể từ chối bất kỳ liên kết nào đến trang Web này. Tuy nhiên, nếu Công ty TNHH Riviera Point cho phép bất kỳ liên kết nào như vậy, Công ty TNHH Riviera Point cũng không có nghĩa vụ phải thiết lập liên kết đối ứng với bên thứ ba.


CUNG CẤP THÔNG TIN
Mọi thông tin cung cấp cho Công ty TNHH Riviera Pointqua trang Web này sẽ được coi là tài sản của Công ty TNHH Riviera Point, theo đó Công ty TNHH Riviera Point được toàn quyền sử dụng, cho bất kỳ mục đích nào, đối với bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hay kỹ thuật nào được chứa đựng trong thông tin mà khách truy cập vào trang Web này cung cấp cho Công ty TNHH Riviera Point. Công ty TNHH Riviera Point không phải tuân theo các nghĩa vụ bảo mật hoặc quy định riêng tư đối với thông tin đã được cung cấp, trừ trường hợp được đồng ý bởi Công ty TNHH Riviera Point là có mối quan hệ khách hàng trực tiếp hoặc hình thức khác có sự đồng ý hoặc yêu cầu cụ thể của pháp luật.


NHÃN HIỆU
Công ty TNHH Riviera Point, các công ty con, nhà thầu và/hoặc các công ty liên kết của mình là chủ sở hữu nhãn hiệu và biểu tượng dịch vụ xuất hiện trên trang Web này và tất cả các quyền đối với các nhãn hiệu và biểu tượng dịch vụ này được bảo lưu.


LUẬT ĐIỀU CHỈNH & QUYỀN TÀI PHÁN
Bằng cách truy cập trang Web này và có được các thông tin về tiện ích, sản phẩm hoặc dịch vụ từ trang Web, bạn đồng ý rằng luật pháp Việt Nam sẽ điều chỉnh việc truy cập và cung cấp những thông tin này.

QUYỀN TÁC GIẢ © 2020 CÔNG TY TNHH RIVIERA POINT


Quyền tác giả trong nội dung của các trang này, thông tin trong đó và sự sắp xếp thông tin của chúng, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Riviera Point trừ khi có quy định cụ thể khác đi.


Không được gắn liên kết ẩn của trang Web này tới bất kỳ trang web nào khác, hoặc sao chép bất kỳ thông tin nào trên trang Web này và dùng cho bất kỳ trang web nào khác hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty TNHH Riviera Point, Công ty TNHH Riviera Point có thể được chấp thuận hoặc từ chối tùy theo quyền quyết định riêng của Công ty TNHH Riviera Point và có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện do Công ty TNHH Riviera Point đặt ra.


Vui lòng xem thêm quy định về THÔNG BÁO BẢO MẬT của Công ty TNHH Riviera Point về thông tin bạn cung cấp khi sử dụng trang Web này.


CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Đây là tuyên bố bảo vệ dữ liệu cá nhân của Công Ty TNHH Riviera Point

2. Công Ty TNHH Riviera Point tôn trọng các quyền mà bạn có theo các quy định của pháp luật có liên quan về việc bảo vệ dữ liệu. Công Ty TNHH Riviera Point thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân cho các mục đích như đã thông báo cho bạn hoặc được luật pháp cho phép. Bản tuyên bố này có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm.

3. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, ý kiến hay đề xuất nào về cách mà Công Ty TNHH Riviera Point thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc về tuyên bố này, vui lòng liên hệ với Người phụ trách Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi qua thư điện tử dpo@keppelland.com / info@keppelland.com.vn.

4. Nếu bạn muốn nhận thông tin về dữ liệu cá nhân mà Công Ty TNHH Riviera Point đang giữ, để cập nhật dữ liệu cá nhân đó hoặc thu hồi bất kỳ sự đồng ý nào đã được đưa ra, vui lòng liên hệ với Người phụ trách Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi qua thư điện tử ở trên.


Tuyên bố của trang web

Khi bạn cung cấp thông tin thông qua trang Web này hoặc gửi tới địa chỉ thư điện tử được cung cấp tại trang Web này, bạn được xem là đã đồng ý và chấp thuận đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ tất cả các thông tin đó theo cách được mô tả trong Tuyên bố của Trang Web này. 

Thông tin bạn đã cung cấp thường sẽ chỉ được sử dụng và tiết lộ cho mục đích được yêu cầu, ví dụ:
i. gửi thư điện tử định kỳ cho bạn về việc phát hành các thông cáo báo chí, báo cáo hàng năm, báo cáo bền vững, kết quả, các ấn phẩm hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu khác mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm khi bạn đã đăng ký nhận thông tin về các ấn phẩm từ chúng tôi;
ii. khi bạn đã gửi cho chúng tôi bản lý lịch hoặc thông tin tương tự để được xem xét sự phù hợp của bạn cho việc tuyển dụng hoặc một thỏa thuận dịch vụ khác bởi hoặc với Công Ty TNHH Riviera Point; hoặc
iii. giúp chúng tôi quản lý và nâng cao sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm phân tích nhu cầu khách hàng trong tương lai. 

Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng và tiết lộ bất kỳ thông tin được cung cấp nào trong việc liên lạc với bạn và tuân thủ pháp luật, bao gồm việc tiết lộ thông tin được cung cấp để đáp ứng (i) yêu cầu của bất kỳ cơ quan hoặc nhà quản lý nào của chính phủ; hoặc (ii) các nhà cung cấp dịch vụ và các chuyên gia tư vấn của Công Ty TNHH Riviera Point nào đã ký hợp đồng cung cấp cho Công Ty TNHH Riviera Point các dịch vụ hành chính, tài chính, nghiên cứu, chuyên nghiệp hoặc các dịch vụ khác bao gồm dịch vụ bảo hiểm và tín dụng. Bạn theo đây đồng ý với mọi việc sử dụng và tiết lộ thông tin đã cung cấp đó bởi Công Ty TNHH Riviera Point nào và bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ cho Công Ty TNHH Riviera Point nào, trong phạm vị lãnh thổ Việt Nam hoặc nơi khác, và sự đồng ý này sẽ có hiệu lực cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý của mình. 

Xin lưu ý rằng trang Web này sử dụng cookie để theo dõi các sở thích của trình duyệt và giúp phân tích dữ liệu về lưu lượng trang web để cải tiến trang Web dựa trên nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi thường sử dụng những thông tin đó để phân tích thống kê nhưng có thể sử dụng nó cho các lý do khác dưới dạng tổng hợp hoặc khi chúng tôi không nhận biết được danh tính của bạn. 

Cookie không cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn, ngoài các dữ liệu bạn chọn chia sẻ. Hầu hết các trình duyệt internet tự động chấp nhận cookie nhưng bạn thường có thể thay đổi cài đặt trình duyệt theo sở thích của bạn. Nếu bạn chọn không chấp nhận cookie, bạn có lẽ sẽ không thể trải nghiệm tất cả các tính năng của trang Web này.

Tin nổi bật